ผู้สนับสนุนราคานำ้มัน ณ 8 มิ.ย. 2558

ก๊สโซฮอล์ 9529.4ดีเซล25.99
แก๊สโซฮอล์ 9128.58      เบนซิน   91 
แก๊สโซฮอล์ E85  23.28เบนซิน 95 
แก๊สโซฮอล์ E20  27.18 

ผู้สนับสนุน