ผู้สนับสนุนข่าว ADP Non-Farm Employment Change ต่างจากข่าว Non-Farm Payrolls อย่างไร

ข่าว ADP Non-Farm Employment Change ต่างจากข่าว Non-Farm Payrolls อย่างไร ? อธิบายได้ดังนี้ค่ะ


 ความหมายของแต่ละข่าว
• USD : ADP Non-Farm Employment Change จะประกาศทุกวันพุธแรกของเดือน (ก่อนข่าว Non-Farm)
เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มล่วงหน้าก่อน Non-Farm จริง โดยหน่วยงาน Automatic Data Processing, Inc. (ADP) ซึ่งทำหน้าที่วิเคราะห์ภาพรวมให้องค์กรต่างๆของสหรัฐฯ และมีฐานลูกค้ากว่า 400,000 ราย ที่ ADP ได้ทำการวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆให้ ทั้งยังทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลด้วย
 • ส่วนข่าว USD : Non-Farm Payrolls คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกา
ประกาศโดยกรมสถิติแรงงานสหรัฐฯ โดยจะประกาศทุกวันศุกร์แรกของเดือน
- ตัวเลขการจ้างงานเป็นดัชนีสำคัญที่บอกถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจโดยรวม
ในแง่การจ้างงาน
- ถ้ามีการจ้างงานมาก ผู้คนก็มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
- หากมีการจ้างงานน้อย แสดงว่าคนก็ตกงานมาก  สภาพคล่องทางการเงินก็จะน้อยลง การใช้จ่ายก็จะลดลง
ในแง่ตัวเลข
- ถ้าหากตัวเลขเพิ่มขึ้นแสดงว่ามีการจ้างงานมากขึ้น แสดงถึงเศรษฐกิจกำลังเจริญเติบโต ทำให้ค่าเงิน USD แข็งค่ามากขึ้น
- ถ้าหากตัวเลขลดลง จะแสดงถึงเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว ทำให้เงิน USD อ่อนค่าลง
 สรุป
- ถ้าข่าวนอน-ฟาร์ม ออกมาดี หรือ เขียว ก็ย่อมส่งผลดีต่อค่าเงินดอลลาร์
- ถ้าข่าวนอน-ฟาร์ม ออกมาร้าย หรือ แดง ก็ย่อมส่งผลร้ายต่อค่าเงินดอลลาร์

ที่มา: http://forexaunty.blogspot.com/2015/09/adp-non-farm-employment-change-non-farm.htmlผู้สนับสนุน