ผู้สนับสนุนราคาน้ำมัน ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2558

แก๊สโซฮอล์ 95 29 ดีเซล 25.99 แก๊สโซฮอล์ 91 28.18 เบนซิน 91 แก๊สโซฮอล์ E85 22.88 เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ E20 26.78

ผู้สนับสนุน